BikeWithUs

HANDELS- & REJSEBETINGELSER

BETINGELSER

Betingelserne tager udgangspunkt i aftaleforholdet mellem BikeWithUs ApS (i det følgende BikeWithUs) og kunden (i det følgende kunden), i forbindelse med booking af pakkerejser. 

Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

1. Aftalen

En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og BikeWithUs er indgået og bindende for begge parter, når BikeWithUs har registreret og modtaget betalingen online.

Den person som bestiller rejsen, og derved indgår aftalen med BikeWithUs, anses for at være hovedbestilleren. Alle ændringer samt evt. afbestilling, senest 15 dage før ankomst, skal ske af hovedbestilleren. Medrejsende, som ønsker at foretage en ændring i forhold til rejsen, skal derfor gøre dette via bestilleren. Bestilleren har ansvaret for at kunne kontaktes med vigtige informationer via de kontaktoplysninger, som er oplyst til BikeWithUs ved booking af rejsen.

1.2. Aldersgrænse

BikeWithUs formidling af pakkerejser henvender sig alene til forbrugere, der er fyldt 18 år. Ved køb af oplevelser bekræfter kunden, at vedkommende er 18 år eller derover.

1.3. Rejsedokumenter

BikeWithUs fremsender efter aftalens indgåelse rejsedokumenterne (ordrebekræftelse samt link til personlig bookingside med praktiske informationer vedrørende ferien) til kunden. Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem kunden og BikeWithUs foregår via den e-mail-adresse, som kunden har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse. Rejsedokumenterne vil være tilgængelige på kundens personlige bookingside senest 3 uger før ferie-start. 

1.4. Kontaktoplysninger

Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at BikeWithUs kan kontakte kunden både før og under rejsen. Hvis kunden ikke modtager rejsedokumenterne inden for 24 timer, skal kunden straks kontakte BikeWithUs’ kundeservice.

1.5. Kontaktoplysninger

Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter (ordrebekræftelse) og straks reagere overfor BikeWithUs, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

2. Pris og betaling

Prisen for den pågældende ferie fremgår på bikewithus.dk. Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at skatter, afgifter, gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg er inkluderet i prisen. Hvis intet andet er anført, så er feriens pris pr. person.

2.1. Gebyrer

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af kundens ordrebekræftelse. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos kunden, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet. Udgifter til forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler kunden selv.

2.2. Betaling

Kunden kan betale via Dankort, Visakort, MasterCard, VISA, Maestro og Mobilepay.

2.3. Formidler og kontraktpart

BikeWithUs er den ansvarlige arrangør og er kundens direkte aftalepart og anses derfor som sælger i henhold til gældende lovgivning. Alle reklamationer vedrørende arrangementet skal rettes direkte til BikeWithUs.

2.4. Fortrydelse

I henhold til “Lov om visse forbrugsaftaler § 18 stk. 2 nr. 12” er køb af pakkerejser på bikewithus.dk ikke omfattet af fortrydelsesretten.

3. Udlejning af materiale

Kunden er selv ansvarlig for skader og tyveri/bortkomst af lejet udstyr, heriblandt cykler og tilbehør mv.

3.1. Bagage

Al bagage bedes pakket forsvarligt i kufferter, tasker og rygsække. Al bagage bedes påført udleverede label med navn på hovedbestilleren (kontaktperson) samt pågældende dato. Bagage som sammenklappelige cykelanhængere, barnevogne, klapvogne o.l. kan kun medbringes efter aftale med BikeWithUs og oftest mod et gebyr.

Ved afrejse er kunden selv ansvarlig for at al bagagen kommer med eller bliver indskrevet, ligesom kunden selv skal tilse, at bagagen kommer af bussen på bestemmelsesstedet. BikeWithUs har ikke ansvaret for tyveri o.l. af bagagen, når den ikke er i BikeWithUs’ varetægt eller er under direkte opsyn. Elektronik som kameraer, samt andre kostbare genstande som smykker, instrumenter, værdipapirer o.l. må ikke lægges i den indskrevne bagage, men skal medbringes som håndbagage.

3.2. Glemte sager

Eftersøgning af bortkommen bagage sker mod et gebyr på DKK 50. Til forsendelse af glemte sager opkræves et gebyr til dækning af disse udgifter på DKK 75 + porto.

4. Kundens generelle pligter

4.1. Navne på rejsedokumenter

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til BikeWithUs, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde BikeWithUs ansvarlig.

4.2. Rettidigt fremmøde

I de tilfælde hvor kunden ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende rette henvendelse til BikeWithUs og oplyse om situationen. Hvis kunden ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal kunden kontakte BikeWithUs.

4.3. Orientering

Den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst kunden individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af BikeWithUs. Kunden kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor BikeWithUs.

4.4. Ordensbestemmelser

Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører, som bla. hoteller og transportmidler.

Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at kunden af BikeWithUs, bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf.

Kunden er ligeledes ikke berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

4.5. Manglende efterlevelse

Overholder kunden ikke kravene til angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod BikeWithUs til pakkerejsen for de følgevirkninger og mangler, som den manglende efterlevelse af kundens pligter medfører.

5. Ændringer af den indgåede aftale

5.1. Kundens ændringer af pakkerejsen

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte BikeWithUs hurtigst muligt. Hvis det er muligt for BikeWithUs at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. 

BikeWithUs er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis kunden fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

5.2. Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse.

5.2.1. Uvæsentlige ændringer

BikeWithUs er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden kundens samtykke. Kunden er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis BikeWithUs inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser kunden om de pågældende ændringer.

5.2.2. Andre ændringer

Hvis BikeWithUs inden pakkerejsens påbegyndelse enten; foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen, eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som BikeWithUs har accepteret at levere, eller hæver prisen på rejsen med mere end 8%, har kunden følgende rettigheder, kunden kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen, eller hvis BikeWithUs tilbyder det, kan kunden deltage i en erstatningsrejse. BikeWithUs er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til kunden og oplyse om de væsentlige ændringer.

5.2.3. Den rejsendes deltagelse i cykel-, vandre- og lign. arrangementer

Kundens deltagelse i arrangementer, som er fysisk krævende og underlagt vejrligets omskiftelighed, sker under eget ansvar. Vejrligs- og andre uforudsete hændelser, der medfører nødvendige ændringer i den tilbudte ydelse på grund af, at de tilbuddet ydelser ikke kan benyttes efter sin hensigt, kan ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

6. Aflysning

Såfremt en oplevelse, som kunden har købt, måtte blive aflyst, da vil kunden fra den ansvarlige arrangør af den pågældende oplevelse få refunderet købsbeløbet.

6.1. Aflysning (2)

En oplevelse anses kun for aflyst, såfremt oplevelsen ikke gennemføres af arrangøren. Ændringer i repertoire, dato, gennemførelse af oplevelsen og lignende er derfor ikke en aflysning. Såfremt der gælder et minimum deltagerantal for, at oplevelsen gennemføres, vil dette fremgå. Opnås der ikke det for oplevelsens gennemførelse påkrævede antal deltagere, er arrangøren berettiget til ansvarsfrit at meddele kunden, at oplevelsen som konsekvens af den lave tilslutning ikke vil blive gennemført.

6.2. Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.3. Afbestilling af pakkerejsen

Kunden kan afbestille pakkerejsen senest 15 dage inden pakkerejsens begyndelse og dermed få refunderet det fulde beløb betalt for rejsen. OBS. Der opkræves et afbestillings – og håndteringstillæg på 299,- ved alle former for annulleringer. Dette gælder dog ikke ved ombooking/flytning af en booking.  Ved afbestilling efter forfaldsdatoen (på 15 dage) refunderes det indbetalte beløb ikke. Dette gør sig ligeledes gældende ved for sent fremmøde eller ved udeblivelse fra afrejsestedet.

6.4. Rejsearrangørens opsigelse

Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

BikeWithUs kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis BikeWithUs er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og BikeWithUs underretter kunden om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse. Kunden får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

7. Mangler og reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse – undervejs eller på rejsemålet – skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til BikeWithUs. Tilbyder BikeWithUs at afhjælpe manglen, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

8. Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af BikeWithUs – skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for BikeWithUs. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod BikeWithUs gældende.

Kunden kan klage til BikeWithUs på info@bikewithus.dk med angivelse af ordre ID. BikeWithUs kan ikke gøres ansvarlig for et beløb, der er større end oplevelsesbevisets værdi.

8.1. Ansvarlighed

BikeWithUs er som formidler alene ansvarlig for kundens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. BikeWithUs ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte bookinggebyr.

9. Tvister

Betingelserne, og enhver tvist der måtte opstå i relation dertil, er underlagt dansk ret. For yderligere information om online afgørelse af tvister (ODR) se: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Garanti i Rejsegarantifonden

BikeWithUs har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos Rejsegarantifonden. Medlemsnummer 3330.

Få en unik oplevelser på to hjul